تکمیل فرمهای پروژه و کارآموزی

تاریخ برگزاری:۱۷ اسفند ۱۳۹۶ آموزشی

آخرین مهلت تکمیل فرم های مربوط به کارآموزی جهت ارائه معرفی نامه به محل کارآموزی