تقویم

 

 

انتخاب واحد کلیه ورودی های 94 و ما قبل

14 و 15  بهمن ماه

انتخاب واحد کلیه ورودی های 95  

15 و 16  بهمن ماه

انتخاب واحد کلیه ورودی های 96 

17 لغایت 20 بهمن ماه

انتخاب واحد  با تاخیر کلیه ورودی ها

21 و 22  بهمن ماه

انتخاب واحد دانشجویان مشروط 

18 و 19  بهمن ماه

 

۲۱ بهمن

تاریخ شروع کلاسهای نیمسال دوم تحصیلی