اعضای شورای اداری

 

نام و نام خانوادگی

سمت

مهدی رحیمی

معاونت اداری مالی - عضو شورا

مهدی مسلمی

مدیر امور اداری - عضو شورا

محسن ایمنی

عضو هیات علمی - عضو شورا

میثم مجدی

عضو هیات علمی - عضو شورا

محبوبه بحری

کارشناس مسئول اداری - دبیر شورا

 

آخرین ویرایش۲۵ دی ۱۳۹۶