اعضای شورای پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی

سمت

فائزه نجاتی

معاونت پژوهش و فناوری - عضو شورا

فرشته پور آهنگریان

عضو هیات علمی - عضو شورا

بهزاد چنگیزی

عضو هیات علمی - عضو شورا

سید احمد عدالت پناه

عضو شورا

المیرا خاکسار

عضو هیات علمی - دبیر شورا

 

آخرین ویرایش۲۵ دی ۱۳۹۶